مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت  اجتماعی شرکت آن فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع صرف سازمان و آن حدودی است که قانون بایسته تعریف کرده است. مسئولیت  اجتماعی شرکت نیز یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش مصرف کننده نسبت به شرکت ایفا می کند.