عدس پلو با گشوت چرخ کرده

  • نوع بسته بندی: قوطی
  • وزن: 400 گرمی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه غذاهای آماده
عدس پلو با گشوت چرخ کرده