بازدید و حضور دکتر جمشید اثنی عشری مدیر روابط عمومی ایران مال

تاریخ درج: 1398/04/23
565
بازدید و حضور دکتر جمشید اثنی عشری مدیر روابط عمومی ایران مال از شرکت کشت و صنعت پنج گل پروان به همراه ریاست محترم گروه پارس ارم جناب آقای دکتر زنگنه 
منبع: parvangroep
دسته بندی: اخبار داخلی