انگور سیاه گازدار

  • نوع بسته بندی: پت - شیشه
  • وزن: 1000 سیسی - 320 سیسی
  • کارخانه تولیدکننده: کارخانه نوشیدنی