کارخانه سبزی و سالاد

کارخانه سبزی و سالاد یکی از نیازهای بدن انسان دسترسی به سبزیجات سالم و بهداشتی است. با توجه به اهمیت سلامتی و نیاز بازار، تولیدات سبزی و سالادهای تازه از جمله تولیدات این بخش کارخانجات کشت و صنعت پروان می باشد.
همچنین در چرخه ی تولید مواد غذایی فرآوری، عرضه و مصرف محصولات کشاورزی و غذایی همیشه ضایعات وجود دارد که بخش مهمی از آن را می توان از طریق انجماد کاهش داد.
در این واحد با استفاده از روش انجماد سریع(IQF) این امر امکان پذیرگردیده است که:
1- افزایش ماندگاری محصولات غذایی
 2- حفظ خصوصیات ظاهری محصول
 3- حفظ کیفیت محصولات پس از یخ زادیی برای مصرف
 4- تولید بی وقفه و بدون نگرانیاز بازار مصرف
 5- صادرات محصولات فرآوری شده و ایجاد ارزش افزوده 

جدیدترین محصولات