اکسیناد

کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی: طبقه ی 29
شماره و تاریخ ثبت علامت: 296356- 1396/12/22